(advertenties)
(advertentie)

Cannabis wordt in toenemende mate in de westerse wereld gelegaliseerd voor medicinale en recreatieve doeleinden. Tegelijkertijd worden krachtigere medicijnpreparaten gebruikt in termen van hun ∆9-tetrahydrocannabinol (THC)-concentraties. Bij sommige mensen veroorzaakt THC echter acute nadelige effecten, die bij veelvuldig gebruik in hoge doses tot langdurige beperkingen kunnen leiden. Kan CBD helpen om deze effecten te verlichten of voorkomen? 

Een recent neuropsychofarmacologisch onderzoek hield zich hiermee bezig. Centraal stond de vraag of deze nadelige gevolgen kunnen worden verlicht door de concentraties cannabidiol (CBD) in deze producten te verhogen.

Van acuut geheugenverlies tot psychose

Van cannabisgebruikers met een lage gebruiksfrequentie is gemeld dat ze acuut geheugenverlies en aandachtsverlies ontwikkelen als ze cannabispreparaten met een hoog THC-gehalte gebruiken. Ook neemt het risico op psychotische symptomen toe, zeker als je daar in beginsel al gevoelig voor bent.

Bij langduriger gebruik kan dit tot een grotere kans op psychose leiden. Ook kan het gebruik van cannabis zelf zich tot een stoornis ontwikkelen.

Als chemische stof heeft CBD geen invloed op de cognitieve functies noch voorkomt het de ontwikkeling van psychose, ongeacht de gebruiksfrequentie. Als CBD voor het eerst wordt gegeven, gevolgd door THC, worden de geheugen- en psychotische effecten van THC verzacht bij lichte gebruikers. Dit gebeurt niet bij frequent gebruik.

De studie: welke effecten per dosering CBD/THC?

De huidige studie onderzoekt de acute effecten van cannabis bij vier verschillende doseringen CBD in relatie tot THC. Deze CBD:THC-verhoudingen van 0:1, 1:1, 2:1 en 3:1 werden getest bij 46 gezonde vrijwilligers tussen de 21 en 50 jaar.

Deze mensen gebruikten niet vaak cannabis. Meer specifiek hadden de studiedeelnemers in het verleden één of meer keren cannabis gebruikt, maar het afgelopen jaar niet meer dan eens per week. Geen van de deelnemers aan het onderzoek had een stoornis in het gebruik van middelen of gebruikte synthetische cannabinoïden.

De studie volgde een dubbelblind gerandomiseerd patroon met verdampte cannabis met 10 mg THC en 0, 10, 20 of 30 mg CBD. De onderzoekers beoordeelden hun effecten op cognitie met betrekking tot verbale herinnering met behulp van de Hopkins Verbal Learning Test (HVLT). Dit is software die verbaal leren en het geheugen beoordeelt.

Tegelijkertijd werden psychotische symptomen beoordeeld met behulp van de Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS) positieve subschaal. Met PANSS wordt in de psycho-diagnostiek de ernst van het psychotische toestandsbeeld in kaart gebracht. 

Hoe werden de HVLT en PANSS ingezet?

De deelnemers aan het onderzoek inhaleerden eerst cannabis. Daarna voltooiden ze een reeks cognitieve taken. Ze werden beoordeeld op plezierige effecten op basis van genieten van chocolade en muziek. Dit werd vergeleken met de uitgangswaarde.

Vervolgens werd de deelnemers gevraagd iets in een ziekenhuiswinkel te kopen. Hierna kregen de ze de tijd om de effecten van de cannabis te laten afnemen. Ten slotte vulden ze vragenlijsten in om hun psychologische ervaringen te beschrijven, inclusief achtervolgingsgedachten, zelfbeoordeling van psychotische gedachten en een visueel analoge schaal voor hun subjectieve gevoelens na drugsgebruik.

Aan het eind van de rit hebben de onderzoekers een interview afgenomen om de PANSS-P toe te passen.

Het vaak veronderstelde milde effect van het niet-psychoactieve CBD op de werking van het wel psychoactieve THC bestaat eigenlijk niet, zo concluderen Amerikaanse onderzoekers… [foto: PRO Stock Professional/Shutterstock]

Wat blijkt uit het onderzoek?

In alle gevallen waren de piekconcentraties van THC en THC-metabolieten in het bloed vergelijkbaar. De piek-CBD-niveaus stegen echter met de THC:CBD-ratio. THC oefende dezelfde effecten uit bij alle verhoudingen, inclusief verminderde onmiddellijke en vertraagde verbale herinnering in vergelijking met de uitgangswaarde. Dit was ongeacht de aanwezigheid van CBD of de verhouding hiervan. THC veroorzaakte meer opdringerige psychotisch-achtige gedachten, zowel onmiddellijk als vertraagd.

Positieve psychotische effecten waren significant groter na inhalatie. De helft van het totale aantal deelnemers liet een toename van hun PANSS-P-scores met drie punten zien in vergelijking met de uitgangswaarde. Dit gebeurde bij alle ratio’s en zonder opvallende verschillen tussen ratio’s. Psychotische gedachten namen eveneens toe in de deelnemersgroep, zonder enig verschil tussen de verschillende ratio’s. Achtervolgingsgedachten namen echter in geen enkele verhouding toe met het gebruik van de cannabis.

Hoe zit het met plezier en euforie?

Andere tests toonden aan dat plezierige effecten of euforie gelijkmatig werden verdeeld, ongeacht de CBD:THC-verhouding. Bovendien correleerde het euforische gevoel niet met de plasmaspiegels van beide verbindingen. Hoewel de hartslag na inademing toenam, waren er geen veranderingen in bloeddruk of temperatuur.

Het hoesten tijdens het inhaleren, was echter significant groter bij de dosis CBD. Bovendien, met langere perioden die nodig zijn om de volledige dosis in te ademen, werden piekconcentraties verlaagd bij hogere CBD:THC-verhoudingen.

Wat zijn de implicaties van het onderzoek?

De onderzoekers stellen dat “de gelijktijdige toediening van CBD met THC geen effect had op de inductie van cognitieve stoornissen of psychotische symptomen na cannabisgebruik.” Bovendien veranderde de aanwezigheid van CBD in toenemende verhoudingen niets aan het subjectieve gevoel high of stoned te zijn of aan de plezierige effecten van THC.

Dit onderzoek is echter belangrijk, omdat het deze effecten heeft gemeten aan de hand van CBD:THC-verhoudingen die gewoonlijk in recreatieve of medicinale cannabis worden aangetroffen. Helaas vielen verschillende deelnemers na het eerste bezoek af, en nog meer mensen toen de 3:1-verhouding werd toegediend. Dit had te maken met de voor hen ondraaglijk onaangename effecten van de wiet.

De overige deelnemers aan de studie waren mogelijk minder gevoelig voor cannabis, met name voor CBD. Zij registreerden echter steeds opvallende veranderingen in cognitieve en psychologische tests.

CBD verandert de psychotische effecten van THC niet

De primaire observatie dat CBD de psychotische of cognitieve effecten van THC niet moduleert, bevestigt eerdere studies. Twee eerdere onderzoeken meldden echter een verzwakking van dergelijke effecten met CBD. Voor deze onderzoeken werden grotere doses CBD gebruikt die hoger zijn dan de hoeveelheden die we gewoonlijk in medicinale of recreatieve cannabis aantreffen. Dergelijke doses kunnen toedieningsroutes zonder inademing vereisen.

Soms werkt CBD bij een laag THC-gehalte wél

Omgekeerd rapporteerde een eerdere studie een verminderd risico met hogere CBD:THC-verhoudingen. Dit kan worden verklaard door het feit dat planten die cannabis met hogere verhoudingen produceren, dit doen door meer CBD te produceren ten koste van THC. Beide zijn immers afkomstig van dezelfde voorloperverbinding.

De onderzoekers stellen derhalve: “Het vermeende verminderde risico van het gebruik van CBD-rijke varianten is dus mogelijk niet het gevolg van het hoge CBD-gehalte, maar van het relatief lage THC-gehalte.”

Conclusie: CBD biedt geen bescherming tegen nadelige effecten THC

Uit deze onderzoeksresultaten blijkt uiteindelijk dat CBD geen bescherming biedt tegen de acute, nadelige effecten van THC, zoals bijvoorbeeld psychotische gedachten. De potentiële bescherming op lange termijn moet echter nog worden bestudeerd.

Ondertussen lijkt het erop dat het CBD-gehalte geen kritische factor is bij het reguleren of definiëren van cannabisformules en de nadelige effecten van THC mogelijk niet verlicht…

[openingsbeeld: Creativan/Shutterstock]